Javascript Hazır Nesneler

Nesne İşlevi
anchor Bir hypertext için hedef belirler. Document nesnesinin elemanıdırlar.
Anchors[ ] Document nesnesi içindeki anchor’lardan oluşan bir dizidir.
button Form nesnesi üzerindeki bir komut düğmesidir. Düğmeler daima form nesnesine aittirler.
checkbox Form üzerinde bir kontrol kutusu. Kontrol kutuları daima form nesnesinin elemanıdırlar.
date Zaman veya tarihi okumak ya da değer atamak için kullanılır. En üst düzey nesnelerden biridir.
document Document (belge) nesnesi ya tarayıcının (browser) penceresi ya da bir frame (çerçeve) nesnesinin elemanı olarak karşımıza çıkar. Ya pencere nesnesine (window) ya da onun parçalanması ile oluşan bileşenleri olan çerçeve nesnelerine aittir.
Elements[ ] Form nesnesindeki tüm bileşenleri içeren bir dizidir. Bu elemanların tümü form nesnesine aittir.
form Document nesnesi içindeki bir formdur. Bu form butonlar, metin kutuları ya da listeleme kutuları içerebilir. Form daima document nesnesinin bir elemanıdır.
Forms[ ] Bir document nesnesindeki formlardan oluşan dizidir.
frame Çerçeve (frame) adı verilen birçok parçaya bölünmüş olan penceredir.
Frames[ ] Bir ebeveyn penceredeki çerçeveler dizisidir.
hidden Form üzerindeki gizli (görünmez) bir metin kutusudur. Gizli metin kutuları daima form nesnesine aittir.
history Web tarayıcının (browser) ziyaret ettiği sayfaların listesidir. History nesnesi daima document nesnesine aittir.
link Bir hypertext bağlantısıdır. Linkler daima document nesnesine aittir.
Links[ ] Sayfa üzerindeki linklerden oluşan dizidir.
location Aktif belgenin (document) URL’sidir. Location nesneleri daima document nesnesine aittir.
math Sayılarla matematiksel işlemler gerçekleştirir. Üst düzey bir nesnedir.
navigator Web tarayıcı hakkındaki isim ve sürüm (version) bilgilerini içeren bilgileri saklar.
Options[ ] Bir seçme listesindeki (selection list) tüm seçeneklerden oluşan dizidir.
password Bir form üzerindeki şifre türündeki metin kutusudur. password nesneleri daima form nesnesine aittir.
radio Form üzerindeki bir radyo düğöesidir. Radyo düğmeleri daima bir form nesnesinin elemanıdırlar.
reset Form üzerindeki bir reset düğmesidir. Girilen bilgileri silerler. Form nesnesine aittirler.
select Form üzerindeki bir seçme listesidir. Seçme listeleri daima form nesnesine aittirler.
string Bir metinler serisidir. String’ler kendilerini oluşturan document nesnesine aittir.
submit Form üzerindeki bir gönder (submit) düğmesidir. Girilen bilgileri sunucuya göndermek için kullanılırlar. Form nesnesinin elemanıdırlar.
text Form üzerindeki bir metin kutusudur. Metin kutuları (text box) daima üzerinde bulunduğu form nesnesine ait olur.
textarea Form üzerindeki bir metin bölgesi (çok sayıda satır içeren) kutusudur. Form nesnesinin elemanıdırlar.
window Bir web tarayıcı penceresidir. Window nesnesi bir üst düzey nesnedir.

Navigator Nesnesi Özellikleri

Tarayıcı (Browser) Hakkında Bilgi Verir

Özellikİşlevi
appCodeNameAktif tarayıcının kod adı.
appNameAktif tarayıcının uygulama adı.
appVersionAktif tarayıcının sürüm numarası.
userAgentTarayıcıdan sunucuya (server) gönderilen “kullanıcı bilgisi”.

Document Nesnesi Özellikleri

Özellikİşlev
alinkColorDocument nesnesi üzerindeki bağlantıların rengi.
Anchors[ ]Document nesnesi üzerindeki tüm çapaların (link adreslerin) listesi.
bgColorBelgenin (document) zemin rengi.
cookieMetin türü bilgi içeren yarı-kalıcı bir bellek alanı.
defaultStatusDurum (status) çubuğu için default metin.
fgColorBelgenin (document) metin rengi.
Forms[ ]Belgedeki formların listesi.
lastModifiedBelge üzerinde en son değişikliğin yapıldığı tarih.
linkColorBelge üzerindeki ziyaret edilmemiş bağlantıların rengi.
Links[ ]Belgedeki bağlantıların (link) listesi.
locationBelgenin tam URL değeri.
referrerReferans verilen (bağlantı ile çağrılan) belgenin URL bilgisi.
statusDurum çubuğunun o andaki metni.
titleBelgenin başlık bilgisi.
vlinkColorBelgedeki ziyaret edilen bağlantıların rengi.

Form Özellikleri

Özellikİşlevi
actionBir form için hedef URL değeri
defaultCheckedBir radyo butonu ya da kontrol kutusu için öntanımlı seçili durum
defaultSelectedBir opsiyon listesi için öntanımlı seçim
defaultValueBir metin kutusu ya da metin alanı için öntanımlı değer
checkedForm üzerindeki radyo butonu ya da kontrol kutusunun durumu
Elements[ ]Belgedeki (document) form elemanlarının listesi
encodingBir form için MIME kodlama formatı
formEbeveyn form nesnesi
indexForm içindeki bir seçme listesindeki belirli bir seçenek
lengthListedeki eleman sayısı
methodBir form için kullanılan gönderme metodu (get ya da post)
nameForm nesnesinin adı
Options[ ]Form içindeki bir seçim listesindeki seçeneklerin listesi
selectedBir radyo butonu ya da kontrol kutusunun o anki durumu
selectedIndexForm içindeki bir seçme listesindeki seçilmiş seçenek
targetHedef formun adı
textForm içindeki bir seçim listesindeki bir seçeneğin metni
valueBir metin kutusu ya da metin alanının metni

Link (bağlantı) ve Anchor (çapa) Özellikleri

Özellikİşlev
hashURL’de # sembolünü izleyen metin içeriği
hostURL’in hostadı:port kısmı
hostnameURL’in host ve domain kısmı (ya da IP adresi)
hrefTüm URL bilgisi
lengthAnchor veya linklerin sayısı
pathnameBir URL için yol (path) bilgisi
portBir URL’in port kısmı
protocolBir URL’in protokol kısmı
searchURL’in arama (search) kısmı
targetHedefteki bağlantının adı

Math Nesnesine Ait Özellikler

Özellikİşlev
EEuler sabiti (2.71 …)
LN22’nin e tabanına göre (doğal) logaritması
LN1010’un e tabanına göre (doğal) logaritması
LOG2EE sayısının 2 tabanına göre logaritması
LOG10EE sayısının 10 tabanına göre logaritması
PIPi sayısı (3.14159…)
SQRT1_2½’nin kare kökü
SQRT22’nin kare kökü

Window Nesnesine Ait Url Özellikleri

Özellikİşlev
hashURL’de # sembolünü izleyen metin içeriği
hostURL’in hostadı:port kısmı
hostnameURL’in host ve domain kısmı (ya da IP adresi)
hrefTüm URL bilgisi
pathnameBir URL için yol (path) bilgisi
portBir URL’in port kısmı
protocolBir URL’in protokol kısmı
referrerÇağrılan (linklenen) belgenin URL’i
searchURL’in arama (search) kısmı

Window ve Frame Özellikleri

Özellikİşlevi
Frames [ ]Window (pencere) içindeki çerçevelerden oluşan dizi
lengthPencere içindeki pencere (frame) sayısı
nameBir window nesnesinin adı
parentEbeveyn pencere ya da çerçeve
selfAktif pencere ya da çerçeve
topEn üst tarayıcı penceresi
windowAktif pencere ya da çerçeve

Date Nesnesine Ait Metotlar

MetotGerçekleştirdiği işlem
getDateBelirli bir tarihe ait ayın gününü gönderir. (1-31 arası bir değer)
getDayBelirli bir tarihe ait haftanın gününü gönderir. (1-7 arası bir değer)
getHoursBelirli bir tarihe ait saati gönderir.
getMinutesBelirli bir tarihe ait dakikayı gönderir.
getMonthBelirli bir tarihe ait ay bilgisini gönderir.
getSecondsBelirli bir tarihe ait saniye bilgisini gönderir.
getTime1 Ocak 1970 ile belirlenmiş bir tarih arasındaki saniye sayısını gönderir.
getTimeZoneoffsetO anda bulunulan bölge için zaman bölgesi değerini dakika cinsinden gönderir.
getYearBelirli bir tarihe ait yıl bilgisini gönderir.
parse1 Ocak 1970 00:00:00 anından itibaren geçen milisaniye sayısını gönderir.
setDateBelirtilen bir tarihi oluşturur.
setDayBelirtilen bir tarihi oluşturur.
setHoursBelirtilen bir tarihe ait saat bilgi için atama işlemini gerçekleştirir.
setMinutesBelirtilen bir tarihe ait dakika bilgisini atar.
setMonthBelirtilen bir tarihe ait ay bilgisini atar.
setSecondsBelirtilen bir tarihe ait saniye bilgisini atar.
setTimeBelirtilen bir tarihe ait zaman bilgisini atar.
setYearBelirtilen bir tarihe ait yıl bilgisini atar.
toGMTStringGMT (Greenwich Ortalama Zamanı) biçimini kullanarak bir tarihi string’e dönüştürür.
toLocaleStringBir tarihi yerel özellikleri kullanarak string’e dönüştürür.
toStringBulunulan konuma ait tarihi string’e dönüştürür.
UTCVirgül ayraçlı bir tarih bilgisini 1 Ocak 1970’ten itibaren geçmiş saniye sayısına dönüştürür.

Document Nesnesine Ait Metotlar

MetotGörevi
clearPencereyi temizler
closeDocument nesnesi için çıkış akımını kapatır; window nesnesi için pencereyi kapatır.
openBir document ya da window nesnesini açar.
writeBir document ya da window nesnesi üzerine verilen bir metni yazar.
writelnBir document ya da window nesnesi üzerine bir metin yazar ve metnin sonuna bir yeni satıra geçme karakteri ekler.

Form Nesnesine Ait Metotlar

MetotGörevi
blurBir metin kutusu metin bölgesi ya da şifre metin kutusu nesnesini odaktan çıkartır
clickBir form düğmesi (butonu) üzerinde tıklama (click) eylemi oluşmuş gibi işlem yapar
focusBir metin kutusu, metin bölgesi ya da şifre metin kutusu nesnesini odağa alır
selectBir metin kutusu, metin bölgesi ya da şifre metin kutusunun içindeki metni seçer
submitBir formu bir sunucuya (server) gönderir

History Nesnesine Ait Metotlar

MetotGörevi
backGeçmiş (history) listesinden önceki URL’i yükler.
forwardGeçmiş (history) listesinden bir sonraki URL’i yükler.
goGeçmiş (history) listesinden bir URL yükler.

Math Nesnesine Ait Metotlar

MetotGörevi
absBir sayının mutlak değerini gönderir
acosBir sayının arkkosinüsünü (arc cos) gönderir.
asinBir sayının arksinüsünü (arc sin) gönderir.
atanBir sayının arktanjantını (arc tan) gönderir.
Ceil(sayı)Sayıdan büyük ya da ona eşit en küçük tam sayıyı gönderir.
cosSayının kosinüsünü gönderir.
evalBir string ifade içindeki matematiksel işlemi sonuçlandırır. Örneğin “3*4”ün sonucunu bulur.
expex fonksiyonunu hesaplar.
Floor(sayı)Sayının kendisinden küçük ya da sayıya eşit en büyük tam sayıyı bulur.
isNaNArgümanı olan değerin bir sayı olup olmadığını bulur.
logBir sayının tabii logaritmasını (e tabanına göre logaritma) hesaplar.
maxİki sayıdan büyük olanını gönderir.
minİki sayıdan küçük olanını gönderir.
pow(x,y)xy’yi gönderir.
randomBir rastgele sayı gönderir.
roundEn yakın tam sayı değere yuvarlatılmış bir sayı gönderir.
sinBir sayının sinüsünü gönderir.
sqrtBir sayının kare kökünü gönderir.
tanBir sayının tanjantını gönderir.

String Nesnesine Ait Metotlar

Metotİşlevi
anchorİsimlendirilmiş bir anchor (çapa) hazırlar. Bu bilindiği gibi gerçekte bir hipermetin (hypertext) hedefidir.
bigMetni büyük olarak oluşturur.
blinkMetni yanar-söner hale getirir.
boldMetni kalın çizgili olarak oluşturur.
charArtBelirtilen bir pozisyondaki karakteri gönderir.
fixedMetni sabit-eğimli yazıtipi (font) şekline dönüştürür.
fontcolorYazıtipi rengini atar.
fontsizeYazıtipi büyüklüğünü belirler
IndexOf(x,y)y nci karakterden aramaya başlayarak x karakterinin string nesnesi içinde ilk rastlandığı konumu gönderir.
italicsMetni italik (eğik) biçime dönüştürür.
LastIndexOf(x,y)y nci karakterden aramaya başlayarak x karakterinin string nesnesi içinde son rastlandığı konumu gönderir.
linkBir hiperlink oluşturur.
smallMetni küçük boyuta dönüştürür.
strikeMetni üstü çizgili hale dönüştürür.
subMetni alt indis şekline dönüştürür.
substringBir stringin bir alt parçasını gönderir.
supMetni bir üst indis haline getirir.
toLowerStringBir stringi küçük harfe dönüştürür.
toUpperStringBir stringi büyük harfe dönüştürür.
writeBir pencere ya da belgeye bir metin yazar.
writelnBir pencere ya da belgeye bir metin yazar; metnin sonuna bir yeni satıra geçiş karakteri ekler.

Kullanıcı Arayüzü Metotları

MetotGörevi
alertOK düğmesi içeren bir mesaj kutusu görüntüler.
confirmYes ve No düğmelerini içeren bir mesaj kutusu görüntüler.
promptKullanıcıyı bir sonraki giriş için uyaran bir mesaj kutusu görüntüler.

Window Metotları

MetotGörevi
clearPencereyi siler.
clearTimeoutSetTimeout metodu ile önceden oluşturulan zamanlayıcıyı (timer) siler.
closePencereyi kapatır.
openBir pencere ya da belgeyi açar.
setTimeoutZamanlayıcıya ilk değer ataması işlemini gerçekleştirir.

Javascript Fonksiyonları (nesne bağımsız)

FonksiyonGerçekleştirdiği iş
escapeISO Latin-1 karakter kümesindeki bir karakterin ASCII sayısal değerini gönderir.
evalBir ifadeyi hesaplar.
isNaNBir değerin sayı olup olmadığını kontrol eder.
parseIntSayısal içerikteki bir string’i bir tam sayıya dönüştürür.
parseFloatSayısal içerikteki bir string’i bir kayar noktalı (gerçel) sayıya dönüştürür.
toStringBir nesneyi bir string’e dönüştürür.
unescapeASCII sayısal değeri verilen karakteri gönderir.

Olay Yöneticileri (event handlers)

Olay YöneticisiGerçekleştirdiği İş
onBlurBir parola kutusu, metin alanı ya da metin kutusu ilgi odağı olmaktan çıkınca bir eylem grubunu harekete geçirir.
onChangeBir metin kutusu metin alanı ya da seçim listesindeki bir metin değiştiği zaman ya da kontrol nesnesi odaktan çıkınca bir eylem grubunu harekete geçirir.
onClickBir form düğmesi ya da hipermetin linki tıklanınca bir eylem grubunu harekete geçirir.
onFocusBir metin kutusu metin bölgesi ya da seçme listesi ilgi odağı olunca bir eylem grubunu harekete geçirir.
onLoadBir document nesnesi tam olarak yüklenince bir eylem grubunu harekete geçirir.
onMouseMoveFare hareket edince bir eylem grubunu harekete geçirir.
onMouseOverFare bir hipermetin linkinin üzerinden geçince bir eylem grubunu harekete geçirir.
onSelectBir metin kutusu (text box) ya da metin bölgesi (text area) içindeki metin seçilince bir eylem grubunu harekete geçirir.
onSubmitBir form bir sunucuya sunulunca bir eylem grubunu harekete geçirir.
onUnloadBir document nesnesi yüklenmemişse bir eylem grubunu harekete geçirir.